Státní okresní archiv v Příbrami

Státní okresní archiv je od 1. srpna 2002 součástí Státního oblastního archivu v Praze.  Je součástí sítě státních archivů České republiky a jeho činnost je dána zákonem o archivnictví č. 97/74 ve znění novely č. 343/92. Původně městský archiv se v souladu s vládním nařízením v r. 1954 změnil na okresní archiv Příbram. V r. 1960 došlo ke sloučení okresů Příbram, Dobříš a Sedlčany, okres Příbram se rozšířil ještě o část okresu Blatná a Hořovice. Příbramský archiv převzal do své péče bývalé okresní archivy v Dobříši a v Sedlčanech - Červeném Hrádku. Od 1.9.1992 má archiv úřední název Státní okresní archiv Příbram. Archiv pečuje o cca 2 600 bm archiválií, z nichž nejstarší pocházejí ze 14. století a nejmladší z 90. let 20. století. Nejstarší listinou je privilegium Karla IV. pro Krásnou Horu nad Vltavou z roku 1351. V současné době archiv přejímá do trvalé úschovy písemnosti vzniklé z činnosti úřadů státní správy, samosprávy, justičních orgánů, církevní správy, škol, cechů, družstev, podniků, společenských organizací i soukromých osob, působících v příbramském okrese. Tato povinnost je u státních a samosprávných institucí dána zákonem, u ostatních původců písemností se většinou jedná o úschovu na základě smluv. Uložením písemností v archivu se původce zbavuje zákonné povinnosti řádně o archiválie pečovat, aniž by ztrácel ostatní práva k archiváliím. Tato státní služba je zdarma. Státní okresní archiv je důležitým prvkem právního systému státu, neboť jsou zde uloženy takové písemnosti, ke kterým je možné vzhlížet jako k pramenům práva, např. v majetkových záležitostech. Toho také bylo bohatě využito např. při restitucích a a rehabilitacích po roce 1989. Hlavním posláním archivu je však uchovávat písemnosti historické ceny a tyto zpřístupňovat badatelské veřejnosti. Každoročně navštěvují archiv zájemci z řad odborných pracovníků vědeckých institucí, studentů, vlastivědných badatelů a široké veřejnosti, kteří zde čerpají látku ke svým studiím nejen z archivních fondů, ale mohou zároveň využívat rozsáhlou příruční knihovnu, která čítá 13 500 svazků z oblasti historie, pomocných věd historických, dějin umění, dále edice pramenů, slovníky encyklopedické a jazykové a v neposlední řadě i úctyhodný počet svazků z regionální literatury včetně vlastního periodického sborníku Podbrdsko. Příbramský archiv byl od svého vzniku umístěn v prostorách bývalé nemocenské pokladny v Příbrami, na faře v Dobříši a na zámku Červený Hrádek u Sedlčan. Po restituci zámku Červený Hrádek Janem Mladotou ze Solopisk roce 1992, byla sedlčanská část archivu několikrát stěhována z místa na místo (Nečíň, Narysov a Kamýk nad Vltavou). To nesvědčilo ani archiváliím ani badatelům. Hrozil dokonce fyzický zánik řady cenných písemností. Díky velkorysosti Okresního úřadu Příbram, který ze svého rozpočtu věnoval nemalé částky, bylo v roce 1994 započato s výstavbou nové účelové archivní budovy, která byla v roce 1996 dokončena. V současné době užívá Státní okresní archiv Příbram moderní budovu, která splňuje přísná kritéria pro bezpečné uložení archiválií a jejich využívání pro vědecké, úřední a soukromé účely a zároveň poskytuje archivářům kvalitní podmínky pro jejich zodpovědnou práci při ochraně svěřených hodnot a umožňuje jejich odborný růst.

Zpět na hlavní stránku